Human apical-out nasal organoids reveal an essential role of matrix metalloproteinases in airway epithelial differentiation

Authors: Liyue Li, Linyi Jiao, Danni Feng, Yizhang Yuan, Xiaoqian Yang, Jian Li, Dong Jiang, Hexin Chen, Qingxiang Meng, Ruchong Chen, Bixing Fang, Xuenong Zou, Zhenhua Luo, Xiaoyan Ye, Yue Hong, Chun Liu and Chunwei Li

Nature Communications, 02 January 2024