Proteins secreted by brain arteriolar smooth muscle cells are instructive for neural development

Authors: Li X, Zhou L, Zhang X, Jin Y, Zhao B, Zhang D, Xi C, Ruan J, Zhu Z, Jia JM

Molecular Brain, 15, 97, 2022