Frameshift variants in C10orf71 cause dilated cardiomyopathy in human, mouse, and organoid models

Authors: Yang Li, Ke Ma, Zhujun Dong, Shijuan Gao, Jing Zhang, Shan Huang, Jie Yang, Guangming Fang, Yujie Li, Xiaowei Li, Carrie Welch, Emily L. Griffin, Prema Ramaswamy, Zaheer Valivullah, Xiuying Liu, Jianzeng Dong, Dao Wen Wang, Jie Du, Wendy K. Chung, and Yulin Li

The Journal of Clinical Investigation, 17 June 2024